Zatrudnienie cudzoziemca w legalny sposób na Litwie – długi i skomplikowany proces? Mity!

Uzyskaj legalny pobyt na Litwie i pozwolenie na pracę już dziś dzięki AssistPRO – wszystko to zrealizujesz

 • Szybko
 • W konkurencyjnej cenie
 • Bez zbędnej biurokracji
 • Z profesjonalnym doradztwem

W ostatnich latach coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża na Litwę w poszukiwaniu pracy. Obywatele Unii Europejskiej i państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria)  oraz ich członkowie rodziny mają prawo przyjechać do Litwy w celu pobytu i/lub pracy przez okres do 3 miesięcy w ciągu półrocza od dnia pierwszego przyjazdu. Jeśli zdecydują się na przedłużenie pobytu, konieczne jest uzyskanie tymczasowego zaświadczenia o zamieszkaniu (i/lub tymczasowej karty pobytu dla członka rodziny obywatela UE lub EFTA) od Departamentu Migracyjnego oraz zadeklarowanie miejsca zamieszkania na Litwie.

Proces ten umożliwia legalne i długotrwałe przebywanie na Litwie. Warto pamiętać, że aby spełnić te formalności, asysta ze strony profesjonalistów, takich jak AssistPRO, może znacznie ułatwić i przyspieszyć cały proces. Dzięki ich doświadczeniu i wsparciu można sprawnie uzyskać niezbędne dokumenty, co z kolei pozwoli na bezproblemowe korzystanie z wszystkich przywilejów związanych z dłuższym pobytem w tym kraju.

AssistPRO oferuje kompleksowy pakiet zatrudnienia cudzoziemców, który obejmuje

 • uzyskiwania zezwoleń (czasowych/stałych miejsc zamieszkania), pozwoleń na pracę, decyzji dotyczących potrzeb na rynku pracy,
  udzielania porad pracodawcom we wszystkich aspektach zatrudniania pracowników zagranicznych,
 • udzielania porad i przygotowywania dokumentów do wiz Schengen i narodowych, doradztwa dotyczącego ruchu bezwizowego,
  rekrutacji wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów na Litwie (karty niebieskie),
 • rekrutacji pracowników niewykwalifikowanych na Litwie,
 • reprezentowania osób fizycznych i prawnych w sporach,
 • udzielania pomocy obywatelom zagranicznym w zakładaniu firmy lub wyborze studiów na Litwie,
 • nabycia i przywracania obywatelstwa Republiki Litewskiej, wielokrotnego obywatelstwa,
 • przyznawania statusu uchodźcy, zatrudniania uchodźców,
 • kwestii podatkowych związanych z migracją i przeprowadzką do Republiki Litewskiej,
 • zakładania struktur biznesowych do międzynarodowej rekrutacji,
 • tymczasowego zatrudniania cudzoziemców.

Możliwości przyjazdu Obywateli EU i EFTA do Litwy

Zameldowanie na pobyt czasowy na Litwie

Karta pobytu czasowego dla członka rodziny obywatela UE lub EFTA

Pobyt stały na Litwie

Karta stałego pobytu dla członka rodziny obywatela UE lub EFTA

Zaświadczenie o pobycie czasowym daje prawo do tymczasowego pobytu i pracy na Litwie.
Karta czasowego pobytu uprawnia członka rodziny obywatela UE lub EFTA do czasowego pobytu i pracy na Litwie przez ten sam okres.
Karta stałego pobytu uprawnia do stałego pobytu i pracy na Litwie. Karta stałego pobytu uprawnia członka rodziny obywatela UE lub EFTA do stałego pobytu i pracy na Litwie przez ten sam okres.
Zaświadczenie o pobycie czasowym jest wydawana, jeśli istnieją podstawy określone w ustawie o statusie prawnym cudzoziemców (studia, praca, działalność gospodarcza, samozatrudnienie lub po prostu środki utrzymania na Litwie itp.)
Karta czasowego pobytu jest wydawana, jeśli członek rodziny jest utrzymywany przez obywatela UE lub EFTA i posiada ubezpieczenie
Karta stałego pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, który przebywał na Litwie nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat (lub krócej w niektórych szczególnych przypadkach). Karta stałego pobytu jest wydawana członkowi rodziny, który przebywał na Litwie nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat (lub krócej w niektórych szczególnych przypadkach).
Wydawane na okres 5 lat lub na planowany okres pobytu cudzoziemca w Republice Litewskiej, jeśli okres ten jest krótszy niż 5 lat. Wydawane na taki sam okres, jak w przypadku obywatela UE lub kraju EFTA, którego członkiem rodziny jest dana osoba. Wydawane na okres 10 lat
Wydawane na taki sam okres, jak w przypadku obywatela UE lub kraju EFTA, którego członkiem rodziny jest dana osoba.
JAK DŁUGO TRWA WYDANIE DOKUMENTU?
Każdy rodzaj dokumentu musi zostać wydany nie później niż w ciągu 1 miesiąca
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Każdy rodzaj dokumentu należy uzyskać w Departamencie Migracji.

Nie wszystkie możliwości zostały tu wymienione, a istnieją pewne wyjątki i ulgi. Dlatego możemy pomóc skoncentrować się na istotnych procedurach, oszczędzając czas i unikając niepotrzebnych kosztów związanych z legalnym pobytem i pracą obcokrajowców na Litwie.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Koszt zatrudnienia cudzoziemca lub uzyskania zezwolenia na Litwie zależy od rodzaju zezwolenia, które planujesz uzyskać. Poniżej znajdziesz przykładowe orientacyjne ceny. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Koszty legalnego pobytu i zatrudnienia na Litwie:

Zameldowanie na pobyt czasowy na Litwie

Karta pobytu czasowego dla członka rodziny obywatela UE lub EFTA

Pobyt stały na Litwie

Karta stałego pobytu dla członka rodziny obywatela UE lub EFTA

650 EUR
od 420 EUR
netto +21% VAT
490 EUR
od 390 EUR
netto +21% VAT
640 EUR
od 450 EUR
netto +21% VAT
450 EUR
od 390 EUR
netto +21% VAT

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie zaświadczenia o pobycie czasowym. Nie wliczono: opłata na rzecz Departamentu Migracji 10 EUR, opłata na rzecz Urzędu Zatrudnienia, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie zaświadczenia o pobycie czasowym dla członka rodziny. Nie wliczono: opłata na rzecz Departamentu Migracji 60 EUR, opłata na rzecz Urzędu Zatrudnienia, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie zaświadczenia o pobycie stałym. Nie wliczono: opłata na rzecz Departamentu Migracji 10 EUR, opłata na rzecz Urzędu Zatrudnienia, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie zaświadczenia o pobycie stałym dla członka rodziny. Nie wliczono: opłata na rzecz Departamentu Migracji 60 EUR, opłata na rzecz Urzędu Zatrudnienia, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

*Opłaty i ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian zagranicznych cen, zmian kursów walutowych, decyzji firmy AssistPRO, a także zmian krajowych lub międzynarodowych podatków i opłat. Aby uzyskać dokładną ofertę cenową, prosimy o kontakt!

Jeśli jesteś obywatelem UE i przyjeżdżasz do UE na okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu sześciu miesięcy, możesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające Twoje prawo do pobytu czasowego.

Zatrudnienie i Mieszkanie na Litwie dla Obywateli UE: Kompleksowe Informacje i Warunki

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, masz możliwość przyjazdu do Litwy, aby podjąć pracę jako pracownik, prowadzić działalność gospodarczą lub zamieszkać, utrzymując odpowiedni status.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą obejmują właścicieli indywidualnych firm, członków małych społeczności, rzeczywistych członków spółdzielni rolniczych i spółek komandytowo-rolnych, a także osoby prowadzące działalność indywidualną, takie jak prawnicy, asystenci prawników, notariusze, komornicy, posiadacze zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i inne. Również osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne, których gospodarstwo rolnicze spełnia określone kryteria, oraz członkowie rodziny zgodnie z litewskim ustawodawstwem o rodzinie. Dodatkowo, osoby uzyskujące dochody z umów autorskich lub związane z działalnością sportową lub artystyczną.

Możliwe jest utrzymanie statusu pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą w sytuacjach takich jak:

 • zakończenie umowy o pracę (po upływie jej okresu ważności) lub zakończenie działalności, przy jednoczesnym tymczasowym braku pracy lub prowadzenia działalności z powodu takich okoliczności jak ciąża, poród, urlop rodzicielski, urlop na opiekę nad dzieckiem, choroba lub wypadek
 • zakończenie umowy o pracę lub działalności z powodu okoliczności niezależnych od pracownika, po co najmniej jednym roku, a następnie zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy; • praca na podstawie umowy o pracę o czasie krótszym niż rok lub zakończenie umowy o pracę w ciągu pierwszych 12 miesięcy z powodu okoliczności niezależnych od pracownika, po czym zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy (w takim przypadku status utrzymuje się przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia bezrobocia)
 • zakończenie umowy o pracę (po upływie jej okresu ważności) lub zakończenie działalności, zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy oraz rozpoczęcie nauki zawodu (jeśli umowa o pracę została zakończona z powodu okoliczności zależnych od pracownika, wymagane jest podjęcie nauki zawodu związanego z przyszłą pracą)

Nadchodzące Możliwości na Litwie: Życie, Nauka i Rodzina w Republice Litewskiej

Jeżeli posiadasz wystarczające środki do życia na Litwie oraz ważne ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i członków rodziny, możesz łatwo przyjechać do Republiki Litewskiej i rozpocząć życie tutaj. Ponadto dostępne są inne scenariusze, takie jak osoby korzystające z prawa swobodnego przemieszczania się zgodnie z przepisami UE, które mogą być partnerami życiowymi lub utrzymywać stałe związki z obywatelem UE przez ostatnie 3 lata. Procesy te wymagają odpowiedniej dokumentacji, dlatego ważne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności

Możecie przyjechać do Republiki Litewskiej w celu studiowania, jeśli zostaniecie przyjęci do nauki w placówce edukacyjnej w ramach programu edukacji ogólnej lub zawodowego, na studia w instytucji naukowo-edukacyjnej w ramach programu studiów lub na studia doktoranckie, a także jeśli zostaniecie zaproszeni na staż lub doskonalenie kwalifikacji.

Jeżeli podczas pobytu w Republice Litewskiej urodziło się Państwa dziecko, niezależnie od miejsca jego urodzenia, konieczne jest złożenie wniosku o dokument potwierdzający prawo dziecka do zamieszkania w Republice Litewskiej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia narodzin. Dla dziecka urodzonego w tym okresie, obywatela państwa członkowskiego UE, wydawany jest dokument identyczny z tym, którym dysponuje jeden z rodziców, obowiązujący przez taki sam okres

Stały Pobyt na Litwie dla Obywateli UE: Zasady i Warunki

Jeśli przez ostatnie 5 lat legalnie zamieszkiwałeś w Republice Litewskiej, bądź w pewnych przypadkach krócej niż 5 lat, nabywasz prawo do stałego pobytu na Litwie.

Prawo stałego pobytu na Litwie przysługuje obywatelowi UE, który legalnie przebywał na Litwie krócej niż 5 lat, pod warunkiem, że:

 • był pracownikiem lub samozatrudnionym, osiągnął wiek emerytalny określony przez litewskie przepisy o emeryturach i uzyskał prawo do państwowej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, po czym zakończył umowę o pracę lub działalność gospodarczą;
 • był pracownikiem lub samozatrudnionym, spędził co najmniej 2 lata w Republice Litewskiej, a następnie został uznany za niezdolnego do pracy lub częściowo zdolnego do pracy zgodnie z przepisami prawa, co skutkowało zakończeniem umowy o pracę lub działalności gospodarczej;
 • przez nieprzerwanie 3 lata mieszkał na stałe w Republice Litewskiej jako pracownik lub samozatrudniony, pracując na podstawie umowy o pracę lub prowadząc działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale nadal utrzymywał swoje miejsce zamieszkania w Republice Litewskiej i regularnie do niego powracał, przynajmniej raz w tygodniu;
 • mieszkał w Republice Litewskiej przez ciągłe 3 lata, ostatni rok pracował na zatrudnieniu płatnym i skorzystał ze swojego prawa do wcześniejszej emerytury.

Stałe Zamieszkania na Litwie: Obywatelstwo i Prawo do Stałego Pobytu

Jeśli posiadasz prawo do przywrócenia obywatelstwa Republiki Litewskiej lub jesteś Litwinem, możesz uzyskać stałe zamieszkanie w Republice Litewskiej.

Osoby, które przed 15 czerwca 1940 r. miały obywatelstwo Litwy, i ich potomkowie, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania, mają nieograniczone prawo do przywrócenia obywatelstwa Litwy.

Litwin to osoba, której rodzice, dziadkowie lub przynajmniej jeden z nich był Litwinem, a która identyfikuje się jako Litwin i zadeklarowała to oficjalnie.

Inne osoby korzystające z prawa swobodnego przemieszczania zgodnie z przepisami UE to partnerzy życiowi, utrzymujący stałe związki z obywatelem UE przez ostatnie 3 lata, co jest potwierdzone dokumentami, oraz osoby potrzebujące opieki z powodu poważnych problemów zdrowotnych obywatela UE, także z odpowiednimi dokumentami.

Prawo do Stałego Zamieszkania w Litwie dla Członków Rodziny Obywatela UE

Prawo do stałego zamieszkania na Litwie, bez oczekiwania 5-letniego okresu, można uzyskać, jeśli twój członek rodziny, obywatel państwa członkowskiego UE:

 • nabył prawo do stałego zamieszkania na Litwie bez oczekiwania 5-letniego okresu;
 • zmarł po przeżyciu 2 lat na Litwie (gdzie razem z nim mieszkałeś jako członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE na Litwie);
 • zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (gdzie razem z nim mieszkałeś jako członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE na Litwie).

Uwaga: Przedstawione tutaj informacje mają charakter ogólny, zaleca się skonsultowanie się ze źródłami oficjalnymi w celu uzyskania najbardziej dokładnych i aktualnych informacji dotyczących zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na Litwie.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!