Zatrudnienie cudzoziemca w legalny sposób na Litwie – długi i skomplikowany proces? Mity!

Uzyskaj legalny pobyt na Litwie i pozwolenie na pracę już dziś dzięki AssistPRO – wszystko to zrealizujesz

 • Szybko
 • W konkurencyjnej cenie
 • Bez zbędnej biurokracji
 • Z profesjonalnym doradztwem

Obywatele krajów trzecich oraz ich członkowie rodziny mogą legalnie przybyć i pracować na Litwie, posiadając jedną z poniższych dokumentacji: wizę (jeśli nie obowiązuje ruch bezwizowy*) wraz z zezwoleniem na pracę, tymczasową kartę pobytu w niektórych przypadkach wraz z decyzją dotyczącą potrzeb na rynku pracy lub kartę stałego pobytu. Proces uzyskania karty pobytu obejmuje również złożenie deklaracji miejsca zamieszkania na Litwie. Dla tych, którzy planują krótkoterminowy pobyt i pracę na Litwie (do jednego roku), zalecane jest ubieganie się o krajową wizę; dla tych, którzy planują dłuższy pobyt i pracę (powyżej jednego roku), zaleca się aplikację o czasową kartę pobytu, a następnie o kartę stałego pobytu.

Rozporządzenie (UE) 2018/1806 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wykazu krajów trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.

Osoba z zagranicy, która planuje pracować na Litwie, może ubiegać się o czasową kartę pobytu na kilka różnych podstaw:

 • Jako wysoko wykwalifikowany pracownik (z możliwością uzyskania niebieskiej karty).
 • Jako pracownik o niższych kwalifikacjach (bez dyplomu wyższego).
 • Jako stażysta lub praktykant.
 • Jako stały pracownik firmy z UE.
 • Jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jego zawód znajduje się na liście zawodów deficytowych.
 • Jako absolwent studiów na Litwie, który planuje podjąć pracę.
 • Jako pracownik przeniesiony wewnątrzfirmy (zgodnie z Dyrektywą 2014/66/UE).
 • Jako wykładowca (nauczyciel) na podstawie umowy o pracę.
 • Jako badacz na podstawie umowy o pracę, itp.

Proces ten umożliwia legalne i długotrwałe przebywanie na Litwie. Warto pamiętać, że aby spełnić te formalności, asysta ze strony profesjonalistów, takich jak AssistPRO, może znacznie ułatwić i przyspieszyć cały proces. Dzięki ich doświadczeniu i wsparciu można sprawnie uzyskać niezbędne dokumenty, co z kolei pozwoli na bezproblemowe korzystanie z wszystkich przywilejów związanych z dłuższym pobytem w tym kraju.

AssistPRO oferuje kompleksowy pakiet zatrudnienia cudzoziemców, który obejmuje

 • uzyskiwania zezwoleń (czasowych/stałych miejsc zamieszkania), pozwoleń na pracę, decyzji dotyczących potrzeb na rynku pracy,
  udzielania porad pracodawcom we wszystkich aspektach zatrudniania pracowników zagranicznych,
 • udzielania porad i przygotowywania dokumentów do wiz Schengen i narodowych, doradztwa dotyczącego ruchu bezwizowego,
  rekrutacji wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów na Litwie (karty niebieskie),
 • rekrutacji pracowników niewykwalifikowanych na Litwie,
 • reprezentowania osób fizycznych i prawnych w sporach,
 • udzielania pomocy obywatelom zagranicznym w zakładaniu firmy lub wyborze studiów na Litwie,
 • nabycia i przywracania obywatelstwa Republiki Litewskiej, wielokrotnego obywatelstwa,
 • przyznawania statusu uchodźcy, zatrudniania uchodźców,
 • kwestii podatkowych związanych z migracją i przeprowadzką do Republiki Litewskiej,
 • zakładania struktur biznesowych do międzynarodowej rekrutacji,
 • tymczasowego zatrudniania cudzoziemców.

Możliwości przyjazdu i pracy obywateli z krajów trzecich na Litwę obejmują:

Wizę krajową D wraz z pozwoleniem na pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy (w niektórych przypadkach wraz z decyzją dotyczącą potrzeb rynku pracy)

Niebieska karta (ang. Blue Card)

Zezwolenie na pobyt stały

Wiza krajowa – pobyt długoterminowy na Litwie przez okres do 12 miesięcy.
Zezwolenie na pobyt tymczasowy przyznaje prawo do tymczasowego pobytu na Litwie. Jest ono wydawane, jeśli istnieją podstawy określone w ustawie o statusie prawnym cudzoziemców (studia, praca, działalność gospodarcza, łączenie rodzin itp.)
BLUE CARD stanowi alternatywę dla standardowego zezwolenia na pracę, oferując szybszy i bardziej efektywny sposób dostępu do litewskiego rynku pracy. Niebieską Kartę może otrzymać jedynie wysoko wykwalifikowany specjalista, który musi przedstawić dokumenty potwierdzające swoje wysokie kwalifikacje. Zezwolenie na pobyt stały daje prawo do stałego pobytu na Litwie. Jest ono wydawane cudzoziemcowi, który przebywał na Litwie nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat i posiada TRP lub na innej podstawie uzyskania zezwolenia na pobyt stały określonej w ustawie o statusie prawnym cudzoziemców.
Wiza krajowa może być ważna przez okres do 12 miesięcy. Cudzoziemiec może przebywać w Republice Litewskiej przez cały okres ważności wizy.
W zależności od podstawy wydania, wydawana jest na okres od 1 roku do 2 lat
Wydawana jest na okres do 3 lat Wydawana jest na okres do 5 lat
Wiza wydawana przez 15 dni (w indywidualnych przypadkach może zostać przedłużony do 45 dni kalendarzowych)
Zezwolenie na pobyt czasowy wydawana w ciągu 3 miesięcy (1 miesiąc – tryb pilny)
Blue Card wydawane w ciągu 1 miesiąca (15 dni – tryb pilny)
Zezwolenie na pobyt stały wydawane w ciągu 3 miesiący (45 dni – tryb pilny)
Wniosek o wydaniu wizu należy się złożyć w litewskiej służbie wizowej w obcym kraju lub za pośrednictwem centrum składania wniosków wizowych zewnętrznego usługodawcy, jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, lub w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym innego państwa Schengen reprezentującego Republikę Litewską.
Wniosek o wydaniu tymczasowej karty pobytu należy się złożyć w Departamencie Migracji w Republice Litewskiej lub za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy (VFS Global), jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą. Listę krajów, w których dostępna jest usługa VFS Global, można znaleźć tutaj (ciśnij)
Wniosek o wydaniu BLUE CARD należy się złożyć w Departamencie Migracji w Republice Litewskiej.
Wniosek o wydaniu stałej karty pobytu należy się złożyć w Departamencie Migracji w Republice Litewskiej.

Nie wszystkie możliwości zostały tu wymienione, a istnieją pewne wyjątki i ulgi. Dlatego możemy pomóc skoncentrować się na istotnych procedurach, oszczędzając czas i unikając niepotrzebnych kosztów związanych z legalnym pobytem i pracą obcokrajowców na Litwie.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Koszt zatrudnienia cudzoziemca lub uzyskania zezwolenia na Litwie zależy od rodzaju zezwolenia, które planujesz uzyskać. Poniżej znajdziesz przykładowe orientacyjne ceny. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Koszty legalnego pobytu i pracy na Litwie:

Wiza krajowa D wraz z pozwoleniem na pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy (w niektórych przypadkach wraz z decyzją dotyczącą potrzeb rynku pracy)

Niebieska karta (ang. Blue Card)

Zezwolenie na pobyt stały

1450 EUR
od 950 EUR
netto +21% VAT
990 EUR
od 690 EUR
netto +21% VAT
980 EUR
od 680 EUR
netto +21% VAT
1250 EUR
od 740 EUR
netto +21% VAT

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie wizy krajowej D wraz z pozwoleniem na pracę. Nie wliczono: opłata za wizę 140 EUR, opłata za pozwolenie na pracę 121 EUR, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie tymaczasowej karty pobytu. Nie wliczono: opłata na rzecz Departamentu Migracji 160 EUR, jeżeli sprawa pilna 320 EUR, decyzja dotycząca potrzeb rynku pracy 28 EUR, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie Blue Card. Nie wliczono: opłata na rzecz Departamentu Migracji 160 EUR, jeżeli sprawa pilna 320 EUR, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

Wliczone w cenę: organizacja i uzyskanie zezwolenia na pobyt stały. Nie wliczono: opłata na rzecz Departamentu Migracji 160 EUR, jeżeli sprawa pilna 320 EUR, tłumaczenie dokumentów (jeśli wymagane), legalizacja dokumentów (jeśli wymagana), inne usługi dodatkowe.

*Opłaty i ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian zagranicznych cen, zmian kursów walutowych, decyzji firmy AssistPRO, a także zmian krajowych lub międzynarodowych podatków i opłat. Aby uzyskać dokładną ofertę cenową, prosimy o kontakt!

Praca wysoko kwalifikowana a praca nisko kwalifikowana

Na Litwie krajobraz zatrudnienia jest zróżnicowany, oferując możliwości zarówno dla pracowników wysoko kwalifikowanych, jak i nisko kwalifikowanych. Pracodawcy poszukujący zatrudnienia pracowników zagranicznych muszą przestrzegać określonych kryteriów dla każdej kategorii, zapewniając transparentny i sprawiedliwy proces rekrutacji.

Pracownicy wysoko kwalifikowani:
Aby zatrudnić pracownika wysoko kwalifikowanego, pracodawcy muszą udowodnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • Posiadanie dyplomu wyższego wykształcenia.
 • Doświadczenie zawodowe wynoszące co najmniej 5 lat, równoważne dyplomowi wyższego wykształcenia, niezbędne do wykonywania zawodu lub sektora określonego w umowie o pracę.
 • Doświadczenie zawodowe równoważne dyplomowi wyższego wykształcenia w dziedzinie usług informatycznych i technologii komunikacyjnych, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w ciągu ostatnich 7 lat.

Pracownicy nisko kwalifikowani:
W przypadku zatrudnienia pracowników nisko kwalifikowanych pracodawcy muszą udowodnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • Kwalifikacje obcokrajowca są związane z wykonywaną pracą.
 • 1 rok doświadczenia w ciągu 3 lat związane z wykonywaną pracą.
 • Pracownik otrzyma wynagrodzenie co najmniej równe opublikowanemu średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej za ostatni rok kalendarzowy – obecnie 1 789,00 euro brutto, 1 121,10 euro netto (danne 2022 roku)
  Więcej informacji na temat analizy statystycznej płac i wskaźników ekonomicznych można znaleźć tutaj.

System zatrudnienia na Litwie został zaprojektowany tak, aby dostosować się do pracowników o różnorodnych umiejętnościach, sprzyjając dynamicznemu i inkludującemu środowisku pracy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zagraniczni mogą skorzystać z zrozumienia kryteriów zatrudnienia zarówno dla pracowników wysoko kwalifikowanych, jak i nisko kwalifikowanych, zapewniając płynny i zgodny proces rekrutacji.

Minimalne wynagrodzenie, które musi być wypłacane obcokrajowcom na Litwie

Zapewnienie uczciwej i adekwatnej kompensacji dla pracowników zagranicznych to istotny aspekt przepisów dotyczących zatrudnienia na Litwie. Kraj ustalił minimalne wymagania płacowe w oparciu o różne kwalifikacje i zawody, aby utrzymać równowagę na rynku pracy. Przeanalizujmy szczegóły tych kryteriów minimalnych wynagrodzeń dla różnych kategorii pracowników zagranicznych.

Minimalne Wynagrodzenie Dla Pracowników o Wysokiej Kwalifikacji:

 1. Dla pracowników o wysokiej kwalifikacji, których zawody są wymienione jako wysoko wartościowe profesje, dla których brakuje pracowników na Litwie, minimalne wynagrodzenie wynosi co najmniej EUR 2 146,80 brutto, EUR 1 345,32 netto.
 2. Dla pracowników o wysokiej kwalifikacji w zawodach niewymienionych na liście profesji o wysokiej wartości dodanej z niedoborem pracowników, minimalne wynagrodzenie wynosi co najmniej EUR 2 683,50 brutto, EUR 1 681,65 netto.

Ogólna Zasada Minimalnego Wynagrodzenia:

Dla wszystkich innych pracowników zagranicznych obowiązuje ogólna zasada:

 • Wynagrodzenie pracownika zagranicznego nie może być niższe niż wynagrodzenie mieszkańca Litwy pracującego na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy.
 • W przypadku braku takiego pracownika, wynagrodzenie zagraniczne nie powinno być niższe niż średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za ostatni rok kalendarzowy, opublikowane przez Litewski Urząd Statystyczny, uwzględniając dane płacowe poszczególnych firm.
 • Jeśli pracownik zagraniczny nie posiada co najmniej 1 roku doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat lub kwalifikacji związanej z pracą do wykonania, minimalne wymaganie wynagrodzenia wynosi EUR 1 789,00 brutto, EUR 1 121,10 netto.

Odniesienie i Dodatkowe Informacje:
Aby uzyskać dostęp do oficjalnego dokumentu zawierającego te wymagania płacowe, prosimy o odwołanie się do litewskiego portalu prawno-ustrojowego.

Zrozumienie minimalnych wymagań płacowych dla pracowników zagranicznych na Litwie jest istotne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Te przepisy mają na celu zapewnienie uczciwej kompensacji, promowanie zrównoważonego rynku pracy i przyciąganie wykwalifikowanych profesjonalistów do wspierania wzrostu kraju. Pracodawcy i pracownicy zagraniczni są zachęcani do pozostawania dobrze poinformowanymi i zgodnymi z tymi standardami, aby sprzyjać harmonijnemu środowisku pracy.

Zmiana pracodawcy lub stanowiska pracy na Litwie

Dynamika zatrudnienia może ewoluować, a cudzoziemcy pracujący na Litwie mogą zastanawiać się nad zmianami w swoim statusie zatrudnienia lub zakresem obowiązków zawodowych. Zrozumienie procedur i wymagań dotyczących takich zmian jest kluczowe dla płynnego i zgodnego z przepisami procesu. Prześledźmy szczegóły zmiany pracodawcy lub zakresu obowiązków zarówno dla pracowników wysoko wykwalifikowanych, jak i pracowników o niższych kwalifikacjach lub niewykwalifikowanych.

Dla pracowników wysoko wykwalifikowanych:

 1. Podczas Okresu Początkowego Zatrudnienia: Pracownicy wysoko wykwalifikowani, początkowo zatrudnieni przez firmę wymienioną w liście pośrednictwa w sprawie TRP, mają możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy. Jednak konieczne jest poinformowanie o tym Departamentu Migracyjnego w ciągu 7 dni od takiej zmiany.
 2. W Czasie Pierwszego Roku: Jeśli cudzoziemiec decyduje się na zmianę pracodawcy w ciągu pierwszego roku zatrudnienia lub traci pracę i chce przejść do innego pracodawcy w ciągu 6 miesięcy, taka zmiana wymaga wyraźnej zgody Departamentu Migracyjnego.
 3. Po Pierwszym Roku: Poza pierwszym rokiem zatrudnienia zmiana pracodawcy nie wymaga wcześniejszej zgody Departamentu Migracyjnego. Jednak konieczne jest powiadomienie Departamentu Migracyjnego w ciągu 7 dni od zmiany.

Dla pracowników o niższych kwalifikacjach i niewykwalifikowanych:

 1. Zmiany z Zezwoleniem: W odróżnieniu od pracowników wysoko wykwalifikowanych, pracownicy o niższych kwalifikacjach i niewykwalifikowani muszą uzyskać wyraźne zezwolenie Departamentu Migracyjnego na wszelkie zmiany zatrudnienia. Wniosek o zezwolenie powinien być złożony w ciągu 1 miesiąca od proponowanej zmiany, a cudzoziemiec musi uzyskać nowe zatrudnienie w tym samym okresie.

Poruszanie się po zmianach zatrudnienia, czy to jako pracownik wysoko wykwalifikowany, czy pracownik o niższych kwalifikacjach, wymaga przestrzegania konkretnych wytycznych ustalonych przez Departament Migracyjny. Bieżące śledzenie dozwolonych terminów, wymaganych powiadomień i uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń jest kluczowe dla zapewnienia płynnego przejścia. Cudzoziemcy są zachęcani do aktywnego współpracowania z Departamentem Migracyjnym, aby ułatwić przestrzeganie przepisów i utrzymanie pozytywnej pozycji na litewskim rynku pracy.

Dla bardziej szczegółowych informacji i aktualizacji osoby zainteresowane mogą odwołać się do oficjalnych wytycznych dostarczanych przez Departament Migracyjny.

Wyjątki i Ważne Informacje dla Cudzoziemców Przybywających do Litwy

Dowiedz się o wyjątkach i uproszczonych procedurach dla określonych grup cudzoziemców, którzy planują przybyć i pracować na Litwie. Te specjalne postanowienia mają na celu ułatwienie procesów wjazdu i zatrudnienia dla określonych grup, promując bardziej dostępny i efektywny system.

Uproszczone Wymagania dla Obywateli Określonych Krajów:
Obywatele Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii i Korei Południowej korzystają z uproszczonych wymagań zarówno dla wjazdu, jak i zatrudnienia na Litwie. To uproszczone podejście ma na celu wspieranie międzynarodowej współpracy i ułatwienie procesu dla obywateli tych krajów.

Korzystne Warunki dla Zagranicznych Studentów:
Cudzoziemcy studiujący lub kończący studia na Litwie korzystają z uproszczonej procedury zatrudnienia w kraju. To postanowienie ma na celu zachęcenie międzynarodowych studentów do wniesienia swoich umiejętności i wiedzy na litewski rynek pracy.

Specjalne Uwzględnienia dla Obywateli Ukrainy:
Obywatele Ukrainy, wraz z członkami swojej rodziny i osobami bez obywatelstwa przebywającymi na terenie Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę z powodu działań zbrojnych Federacji Rosyjskiej, mogą być zatrudnieni na Litwie na uproszczonych zasadach. To wyjątkowe postanowienie jest szczególnie istotne dla tych, którzy opuścili Ukrainę w związku z działaniami zbrojnymi Rosji, dając im szansę na pracę i stabilność na Litwie.

Prace Zdalne:
Cudzoziemcy zamierzający pracować zdalnie dla firmy zarejestrowanej na Litwie są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę i/lub tymczasowego zezwolenia na pobyt. To wyjątkowe postanowienie uwzględnia ewoluujący charakter pracy i dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości pracy zdalnej.

Te wyjątki i specjalne postanowienia podkreślają zaangażowanie Litwy w rozwijanie współpracy międzynarodowej, wspieranie zagranicznych studentów, rozwiązanie określonych sytuacji geopolitycznych oraz dostosowywanie się do zmieniającego się krajobrazu pracy zdalnej. Przyszli imigranci i pracodawcy mogą skorzystać z tych uproszczonych procesów, przyczyniając się do bardziej otoczonego i dynamicznego środowiska pracy na Litwie.

Uwaga: Przedstawione tutaj informacje mają charakter ogólny, zaleca się skonsultowanie się ze źródłami oficjalnymi w celu uzyskania najbardziej dokładnych i aktualnych informacji dotyczących zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na Litwie.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!