Zarządzanie sektorem logistycznym za granicą – długi i skomplikowany proces? Mit!

Od rejestracji pojazdów po uzyskanie licencji i zezwoleń na transport – z AssistPRO wszystko to zrealizujesz:

 • Szybko
 • W konkurencyjnej cenie
 • Bez zbędnej biurokracji
 • Z profesjonalnym doradztwem

Działalność przewozu towarów podlega regulacjom w Litwie. Oznacza to konieczność przestrzegania określonych warunków oraz uzyskanie odpowiednich licencji czy zezwoleń. Aby świadczyć usługi przewozu towarów, konieczne jest uzyskanie krajowej licencji przewozu lub międzynarodowej licencji przewozu. Natomiast do ekspedycji towarów w Litwie nie wymaga się żadnych licencji – eksporterzy działają dotychczas bez określonych przepisów.

Licencje na przewóz krajowy lub międzynarodowy wydaje: Lietuvos transporto saugos administracija, mająca siedzibę w Wilnie.

Nieistotne, czy Twój pojazd jest nowy, używany czy zakupiony za granicą – każdy samochód w Litwie musi być zarejestrowany. Jest to obowiązkowa procedura w celu użytkowania pojazdu na drogach.

Prawo do zarejestrowania pojazdu mają jedynie stałe osoby mieszkające na Litwie, które tutaj rezydują i zadeklarowały miejsce zamieszkania. Osoby spoza kraju, chcące zarejestrować pojazd w Litwie, mogą to zrobić wyłącznie wtedy, gdy posiadają zezwolenie na pobyt w Litwie i zadeklarują tu swoje miejsce zamieszkania.

AssistPRO oferuje kompleksowy pakiet do rejestracji pojazdów, uzyskiwania licencji transportowych, który obejmuje:

 • Przygotowanie dokumentów licencyjnych i złożenie ich w urzędzie na Litwie
 • Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności na Litwie – niezbędnego do uzyskania licencji transportowej na Litwie
 • Tłumaczenie certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem lub znalezienie i zatrudnienie takiej osoby
 • Załatwienie dokumentu potwierdzającego status finansowy
 • Znalezienie bazy operacyjnej (miejsca prowadzenia działalności)
 • Rejestracja pojazdu na Litwie lub zawarcie umowy najmu
 • Uzyskanie kodu EORI

Możliwości rejestracji i licencjonowania pojazdów na Litwie:

I. Rejestracja pojazdu II. Uzyskanie licencji na transport międzynarodowy
+ zezwolenie na przewóz rzeczy, licencja wspólnotowa, zezwolenie na przewóz międzynarodowy, uzyskanie kodu EORI
Pojazdy są rejestrowane zdalnie na podstawie pełnomocnictwa Dokumenty składane są zdalnie, bez konieczności odwiedzania litewskich instytucji.
Czas trwania: do 1 tygodnia Czas trwania: od 4 do 6 tygodni
Nieistotne, czy potrzebujesz licencji na krojowy transport czy też międzynarodowy transport poza granicami Litwy czy potrzebujesz zarejestrować samochód na Litwie. Nasza firma pomoże Ci skupić się na istotnych procedurach, zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnych kosztów na Litwie.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Koszt licencji lub zezwolenia w Litwie zależy od rodzaju zezwolenia, które planujesz uzyskać. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Cena rejestracji i licencjonowania pojazdów na Litwie:

I. Rejestracja pojazdu

II. Uzyskanie licencji na transport międzynarodowy

Pojazdy są rejestrowane zdalnie na podstawie pełnomocnictwa
Dokumenty składane są zdalnie, bez konieczności odwiedzania litewskich instytucji.
80 EUR
od 44 EUR
netto +21% VAT
3400 EUR
od 2090 EUR
netto +21% VAT

Wliczone w cenę: pełna rejestracja pojazdu na Litwie. Nie wliczono: kosztów dostarczenia i wysłania dokumentów za granicę, opłaty rejestracyjnej w urzędzie, kosztów tłumaczeń, innych kosztów doradztwa.

Wliczone w cenę: pełna licencja transportowa na Litwie. Nie wliczono: kosztów dostawy i wysyłki dokumentów za granicę, zatrudnienia kierownika transportu z certyfikatem, kosztów tłumaczeń, kosztów doradztwa.

*Opłaty i ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian zagranicznych cen, zmian kursów walutowych, decyzji firmy AssistPRO, a także zmian krajowych lub międzynarodowych podatków i opłat. Aby uzyskać dokładną ofertę cenową, prosimy o kontakt!

Proces rejestracji pojazdu na Litwie

Krok I: Zawarcie umowy

Przed zakupem pojazdu upewnij się, czy posiada on kod deklaracji właściciela (SDK). Bez tego kodu rejestracja zmiany właściciela i rejestracja pojazdu będzie niemożliwa.

Krok II: Deklaracja zmiany właściciela

Zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą zadeklarować zmianę własności w ciągu 5 dni od zawarcia umowy. Zagraniczni nabywcy muszą zadeklarować nabycie własności tylko w przypadku rejestracji lub sprzedaży pojazdu na terenie Litwy.

Krok III: Badanie techniczne i ubezpieczenie

Zapewnij obowiązkowe badanie techniczne przed korzystaniem z pojazdu na drogach publicznych.
Uzyskaj obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla operatorów pojazdów.

Krok IV: Rejestracja pojazdu

Zarejestruj pojazd w ciągu 10 dni kalendarzowych od zadeklarowania zmiany własności. Brak rejestracji skutkuje automatyczną wyrejestrowaniem.
Rejestracja pojazdów już zarejestrowanych na Litwie może odbywać się online lub w biurach „Regitry”.

Krok V: Dostawa dokumentów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych

Podczas zamawiania online dokumenty rejestracyjne i tablice rejestracyjne dostarczane są przez usługi kurierskie lub terminale samoobsługowe.

Rejestracja pojazdu dla obywateli zagranicznych na Litwie

Jeśli obywatel Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyjedzie do Litwy na okres krótszy niż sześć miesięcy, nie ma obowiązku rejestracji swojego pojazdu ani płacenia jakichkolwiek podatków. Pojazd pozostaje zarejestrowany w poprzednim kraju zamieszkania.

Jednakże, jeśli właściciel pojazdu zatrzymuje się w nowym kraju dłużej niż sześć miesięcy, musi zarejestrować pojazd w nowym kraju i uiścić odpowiednią opłatę rejestracyjną.

Obcokrajowcy chcący zarejestrować pojazd na Litwie mogą to zrobić dopiero po uzyskaniu zezwolenia na pobyt, numeru identyfikacyjnego oraz zadeklarowaniu miejsca zamieszkania.

Kroki do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 1. Zorganizowanie obowiązkowej technicznej kontroli pojazdu.
 2. Uzyskanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 3. Jeśli Twój pojazd jest zarejestrowany poza UE, Norwegią lub Szwajcarią, konieczna jest ocena zgodności.

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu:

 • Świadectwo zgodności.
 • Polisa ubezpieczeniowa.
 • Dowód własności pojazdu.
 • Dowód opłaconego podatku VAT.
 • Świadectwo technicznej kontroli.

Licencjonowanie przewozu drogowego towarów

Praktycznie każdy przewóz towarów zarówno na trasach międzynarodowych, jak i na terytorium Republiki Litewskiej, za pomocą pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej, wliczając przyczepę, przekraczającej 3,5 tony, podlega licencjonowaniu. Wykonywanie działalności przewozowej bez ważnej licencji (kopii) lub w przypadku jej zawieszenia jest zabronione.

Licencja nie jest wymagana:

 • dla uniwersalnych usług pocztowych, przewożących przesyłki pocztowe;
 • dla transportu pojazdów uszkodzonych lub po wypadkach;
 • dla przewozu leków (preparatów farmaceutycznych), urządzeń, sprzętu i innych produktów potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach ratowniczych, zwłaszcza w przypadku klęsk żywiołowych;
 • dla przewozu towarów za pomocą pojazdów silnikowych, kiedy masa pojazdu, wliczając przyczepę, nie przekracza 3,5 tony;
 • również dla przewozu towarów, jeśli spełnione są następujące warunki: a) przewożony ładunek jest własnością przedsiębiorstwa lub został sprzedany, kupiony, wynajęty, dzierżawiony, wyprodukowany, wydobyty, przetworzony lub naprawiony przez to przedsiębiorstwo; b) celem podróży jest przewóz ładunku dla własnych potrzeb do lub z przedsiębiorstwa lub jego przemieszczenie się wewnątrz lub poza nim; c) pojazdy przewożące ładunek są prowadzone na podstawie umowy zatrudnienia lub przekazane przez przedsiębiorstwo; d) pojazdy przewożące ładunek są własnością przedsiębiorstwa, zakupione na raty lub wynajęte zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/1/WE z dnia 18 stycznia 2006 r.; i e) taki transport jest tylko pomocniczą działalnością przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać licencję, przewoźnik musi spełnić następujące kryteria:

 • mieć faktyczną i stałą siedzibę w państwie członkowskim;
 • być w odpowiedniej sytuacji finansowej. Osoby fizyczne i prawne muszą corocznie dysponować kapitałem własnym, a jednostki sektora publicznego – majątkiem netto o wartości nie niższej niż 9 000 euro w przypadku wykorzystania jednego pojazdu drogowego oraz po 5 000 euro za każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd drogowy;
 • mieć nieskazitelną reputację (to wymaganie dotyczy również kierownictwa przewoźnika i menedżera transportu), tzn. nie byli skazani za poważne przestępstwa lub nie byli ukarani za poważne naruszenia przepisów wspólnotowych dotyczących działalności przewozowej (nieprzestrzeganie wymagań dotyczących czasu prowadzenia i odpoczynku, dozwolonej maksymalnej masy i wymiarów pojazdów, kwalifikacji kierowców, stanu technicznego pojazdów itp.);
 • menedżer transportu musi zdać egzamin na kompetencje zawodowe.

Przewoźnik musi mieć również prawo własności lub korzystać w inny legalny sposób:

 • z miejsca postoju pojazdów wykorzystywanych do działalności przewozowej, które jest pokryte nawierzchnią asfaltową, betonową, brukowaną lub żwirową i nie może być ulicą lub podwórkiem budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 • z odpowiedniego lokalu – centrum zarządzania przewoźnikiem – pomieszczenia, którego układ i wyposażenie są dostosowane do obsługi klientów i przechowywania dokumentów związanych z przewozem towarów oraz przechowywania ich przez określony czas;

Wszelkie prawa własnościowe do miejsca postoju pojazdów i centrum zarządzania przewoźnika muszą być zarejestrowane w rejestrze nieruchomości.

Wydana licencja jest przechowywana w miejscu zamieszkania lub siedzibie przewoźnika. Dla każdego pojazdu drogowego wydawana jest kopia licencji, która jest przechowywana wewnątrz pojazdu. Zabronione jest przewożenie towarów pojazdem drogowym za opłatą bez posiadania ważnej kopii licencji lub w przypadku zawieszenia ważności kopii licencji. Kopia licencji jest wydawana dla konkretnego pojazdu drogowego i nie może być używana dla innego pojazdu drogowego. Kopie licencji nie są wymagane dla przyczep i półprzyczep. Należy zaznaczyć, że pojazd drogowy musi być zarządzany lub używany w trybie własności, zaufania, wynajmu bez świadczenia usług kierowania i nadzoru technicznego, bezterminowo lub tymczasowo z określonym terminem zarządzania potwierdzonym dokumentem potwierdzającym zarządzanie pojazdem zarejestrowanym w Republice Litewskiej i posiadać ogólne tablice rejestracyjne.

W celu uzyskania licencji lub jej kopii przewoźnik powinien zwrócić się do Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji

Przewoźnik, który chce uzyskać licencję lub przedłużyć jej ważność, musi przedstawić:

 • wniosek w określonym formularzu;
 • dokument potwierdzający tożsamość lub jego kopię (jeśli licencję ma otrzymać osoba fizyczna);
 • certyfikat profesjonalnych kwalifikacji menedżera transportu lub poświadczenie przewoźnika;
 • dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową przewoźnika. Osoby prawne i fizyczne muszą przedstawiać roczne sprawozdanie finansowe lub
 • poświadczone kopie, jednostki sektora publicznego – roczne sprawozdanie finansowe lub poświadczone kopie, osoby fizyczne – raport o kapitale własnym;
 • jeśli menedżer transportu wcześniej mieszkał w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dokument potwierdzający nieskazitelną reputację – zwykle zaświadczenie wydane przez właściwe organy, czy dana osoba była (nie)karana za ciężkie przestępstwa lub czy nałożono na nią sankcje za poważne naruszenia przepisów Wspólnoty dotyczących działalności przewozowej (nieprzestrzeganie wymagań dotyczących czasu prowadzenia i odpoczynku, dozwolonej maksymalnej masy i wymiarów pojazdów, kwalifikacji kierowców, stanu technicznego pojazdów itp.);
 • formularz oceny reputacji osoby;
 • świadectwo o przeszłości karnej (bez przeszłości karnej);
 • umowę o pracę menedżera transportu lub umowę z osobą upoważnioną do pełnienia obowiązków menedżera transportu lub poświadczone kopie;
 • dokumenty potwierdzające prawo do miejsca postoju pojazdów wykorzystywanych do działalności przewozowej i plan miejsca postoju lub poświadczone kopie;
 • dokumenty potwierdzające prawo do centrum zarządzania przewoźnika i plan centrum zarządzania lub poświadczone kopie.

Licencje są wydawane na okres 10 lat. Natomiast kopie licencji są wydawane tylko do końca ważności licencji. Przedłużając ważność licencji, wydaje się nową licencję.

Licencja jest wydawana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów przez instytucję wydającą licencje. W tych samych warunkach podejmowana jest decyzja o przedłużeniu ważności licencji lub odmowie wydania/przedłużenia licencji (wskazując pisemnie przyczyny).

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!